Udzielenie pomocy Starostwu Powiatowemu w Jarosławiu na realizację zadania publicznego

UCHWAŁA Nr 141/XIX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 września 2004 r. w sprawie :
udzielenia pomocy Starostwu Powiatowemu w Jarosławiu na realizację zadania publicznego.

Działająca na podstawie art.10 ust. 2 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Gmina Pruchnik udziela Powiatowi Jarosławskiemu pomocy rzeczowej w postaci realizacji inwestycji polegającej na remoncie drogi powiatowej w miejscowości Kramarzówka “OBUCZ" i przeznacza na ten cel kwotę 45.000 zł.

§ 2.

Rada Gminy zobowiązuje Wójta do podpisania z Powiatem Jarosławskim stosownego porozumienia.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


POROZUMIENIE

Zawarte w dniu..........................2004r. w Jarosławiu na świadczenia rzeczowe związane z realizacją zadania pt “Remont drogi powiatowej w miejscowości Kramarzówka przysiółek “OBUCZ" na odcinku 2 + 600 - 3 + 421”

pomiędzy:

1. Powiatem Jarosławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego
    działa
   
Pan mgr Tomasz Oronowicz - Starosta Powiatu

oraz

2. Gminą Pruchnik reprezentowaną przez :
   
Pana mgr. inż. Wacława Szkołę - Wójta Gminy Pruchnik.

Strony ustalają co następuje:

§1

  1. Na podstawie niniejszego porozumienia Powiat Jarosławski udziela Gminie Pruchnik zezwoleniana realizację zadania pt. “Remont drogi powiatowej w miejscowości Kramarzówka “OBUCZ" na odcinku 2 + 600 - 3 + 421”
  2. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia w/w robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
  3. Gmina wykona we własnym zakresie niezbędne dokumenty wynikające z przepisów prawa budowlanego potrzebne do przeprowadzenia robót oraz dokona odpowiednich zgłoszeń.
  4. Gmina wybierze wykonawcę zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Wysokość planowanych przez Gminę nakładów na realizację tego zadania wynosi 45.000zł. (czterdzieści pięć tysięcy zł.).
  6. Organizowany przez Gminę odbiór robót dokonany będzie przy udziale przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg.

§ 2.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 3.

Porozumienie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach po l dla każdej ze strony.

Gmina Pruchnik                                                                                    Powiat Jaroslawski


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy Starostwu Powiatowemu w Jarosławiu na realizację zadania publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż