Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr 8/III/2010

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2010 rok.

         Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póz. zm.)

Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 33 200 zł

w tym:

 • odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym: 20 000 zł
 • odsetki od nieterminowych wpłat: 1 200 zł
 • wpływy z opłaty targowej: 7 000 zł   
 • wpłaty na wyżywienie w świetlicy szkolnej: 5 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 265 700 zł

w tym:

 • bieżące utrzymanie szkół podstawowych: 15 000 zł
 • bieżące wydatki w jednostkach OSP na terenie gminy: 45 000 zł
 • remont pomnika Grunwald: 16 700 zł  
 • zakup materiałów remontowych i usług do UG: 40 000 zł
 • zakup sprzętu komputerowego i licencji programowych: 15 000 zł
 • odpis na izby rolnicze: 5 000 zł
 • bieżące utrzymanie budynków gospodarki komunalnej: 20 000 zł
 • opłata za dzierżawę placu targowego: 7 000 zł
 • podatek od nieruchomości od mienia komunalnego: 5 000 zł
 • diety dla radnych gminy: 3 000 zł
 • zakup energii i materiałów na oczyszczalnię ścieków: 15 000 zł
 • opłata za przekroczenie sieci kanalizacyjnej przez drogi powiatowe: 12 000 zł
 • zakup części do remontu koparki gminnej: 12 000 zł
 • zakup artykułów żywnościowych do świetlicy szkolnej: 5 000 zł
 • zakup energii elektrycznej i usług do oświetlenia ulicznego: 20 000 zł
 • wypłata odprawy i ekwiwalentu urlopowego dla Wójta Gminy: 30 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Pruchnik

Władysław Flak             


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8/III/2010
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 28.12.2010

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

758

Różne rozliczenia

20 000

75814

Różne rozliczenia finansowe

20 000

0920

Pozostałe odsetki

20 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 200

75616

Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn,
podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych

8 200

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 200

0430

Wpływy z opłaty targowej

7 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 000

85401

Świetlice szkolne

5 000

0830

Wpływy z usług

5 000

RAZEM

33 200

 


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 8/III/2010
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 28.12.2010

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

5 000

01030

Izby rolnicze

5 000

2850

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

5 000

600

Transport i łączność

12 000

60016

Drogi publiczne
gminne

12 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

32 000

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

32 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000

4260

Zakup energii

5 000

4270

Zakup usług remontowych

4 000

4300

Zakup usług pozostałych

7 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500

4430

Różne opłaty i składki

1 500

4480

Podatek od nieruchomości

5 000

750

Administracja publiczna

88 000

75022

Rady gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)

3 000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3 000

75023

Urzędy gmin (miast
i miast na prawach
powiatu)

85 000

4010

 Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 000

4120

Składki na fundusz Pracy

3 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32 500

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

5 000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

15 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

45 000

75412

Ochotnicze straże
pożarne

45 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39 000

4270

Zakup usług remontowych

2 000

4430

Rożne opłaty i składki

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

801

Oświata i wychowanie

15 000

80101

Szkoły podstawowe

15 000

4270

Zakup usług remontowych

15 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 000

85401

Świetlice szkolne

5 000

4220

Zakup środków żywności

5 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

47 000

232 500

90001

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód

27 000

232 500

4260

Zakup energii

15 000

4430

Rożne opłaty i składki

12 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

232 500

90015

Oświetlenie uliczne,
placów i dróg

20 000

4260

Zakup energii

12 000

4270

Zakup usług remontowych

8 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16 700

92195

Pozostała działalność

16 700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 700

RAZEM

265 700

232 500

 


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2010 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2010 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż