Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Pruchnik oraz jej jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi z tytułu należności pieniężnych ...

UCHWAŁA Nr 10/III/2010

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie:
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Pruchnik oraz jej jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.))

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności Gminy Pruchnik oraz jej jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilno - prawny oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
 2. Szczegółowe zasady i tryb postępowania organu uprawnionego określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Traci moc uchwała Nr 206/XXXII/2001 Rady Gminy Pruchnik z dnia 26.06.2001 r.  w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pruchnik z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielenie innych ulg w spłacaniu tych należności.
 2. Uchyla się uchwałę Nr 271/XLV/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 28.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Pruchnik oraz jej jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pruchnik

Władysław Flak             


Załącznik

do Uchwały Nr 10/III/2010

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 28.12.2010

 

Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności Gminy Pruchnik oraz jej jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

§ 1.

 

Zasady dotyczą należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przysługujących  Gminie Pruchnik oraz jej jednostek organizacyjnych, będących jednostkami budżetowymi, od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

 

§ 2.

 

Należność może być umorzona w całości lub części jeżeli:

 1. W wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności,
 2. W wyniku egzekucji z majątku dłużnika, dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byłyby pozbawione niezbędnych środków utrzymania ,
 3. Dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości:
  1. nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej 3 - krotności najniższego wynagrodzenia
  2. dłużnik zmarł a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi na spadkobierców,
 4. Jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tej należności nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub postępowanie  egzekucyjne okazałoby się nieskuteczne,
 5. Nie można ustalić osoby dłużnika,
 6. Wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
 7. Ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a szczególności jego egzystencji,
 8. Dłużnik - będący osobą prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

§ 3.

 1. Należność może być również umorzona w całości lub w części mimo braku okoliczności wymienionych w § 2 jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne.
 2. Umorzenie należności z przyczyn o których mowa w ust.1, może nastąpić tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nie zapewnia spłaty tej należności.

§ 4.

 

Umorzenie należności za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające  umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych .

 

§ 5.

 1. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.
 2. Nie nalicza się odsetek od należności głównej, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

§ 6.

 

Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części należności, w decyzji określić należy termin zapłaty pozostałej części należności. Jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty, decyzja o umorzeniu może być w całości uchylona.

 

§ 7.

 1. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych lub zasługujących z innych przyczyn  na uzasadnienie, organ uprawniony do umarzania należności może odroczyć termin zapłaty należności lub rozłożyć należności na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes wierzyciela.
 2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

§ 8.

 1. Należność może być umorzona na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela.
 2. Umorzenie należności lub odsetek za zwłokę na wniosek dłużnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
 3. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika.
 4. Osoby fizyczne obowiązane są dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów ( zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych, potwierdzenie pobierania renty lub emerytury, zaświadczenie z GOPS o wysokości pobieranego zasiłku) oraz inne dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we wniosku, a także dokumenty na żądanie Wójta Gminy Pruchnik lub Kierownika danej jednostki budżetowej.
 5. Dokumenty powinny obrazować wysokość wyliczonych dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o umorzenie lub inna ulgę w spłacie.
 6. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej obowiązane są dołożyć do wniosku następujące dokumenty:
  1. sprawozdana i finansowe za ostatni okres sprawozdawczy,
  2. zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis,
  3. informacja o uzyskanej pomocy innej niż pomoc de minimis,
  4. zaświadczenie o stanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,
  5. inne dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte we wniosku, a także  dokumenty na żądanie Wójta Gminy Pruchnik, Kierownika danej jednostki budżetowej.
 7. Termin przewidziany na załatwienie wniosku dłużnika w sprawie umorzenia należności pieniężnej, odroczenia płatności należności lub rozłożenie na raty należności wynosi do 30 dni od złożenia wniosku.

§ 9.

 1. Organem uprawnionym do umorzenia, odroczenia spłaty i rozłożenia na raty wierzytelności jest:
  1. kierownik jednostki organizacyjnej jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza jednokrotności kwoty najniższego  wynagrodzenia.
  2. Wójt Gminy w pozostałych przypadkach.
 2. O sposobie rozpatrzenia wniosku dłużnika o umorzenie należności pieniężnej, odroczenie terminu zapłaty należności lub rozłożenie na raty należności, Wójt Gminy Pruchnik, lub kierownik danej jednostki, informują dłużnika na piśmie w terminie 14 dni, od dnia podjęcia decyzji.


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Pruchnik oraz jej jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi z tytułu należności pieniężnych ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2010 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.