Zmiana uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr 11/III/2010

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie:
zmiany uchwały własnej.

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Nr 286/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu  współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok treść § 3 otrzymuje brzmienie:

„uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pruchnik

Władysław Flak             

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2010 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.