Zaciągnięcie kredytu długoterminowego komercyjnego

UCHWAŁA Nr 142/XIX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 września 2004 r. w sprawie :
zaciągnięcia kredytu długoterminowego komercyjnego.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. C ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.Nr 142 póz. 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zaciągnąć kredyt komercyjny w wysokości 1.000.000 zł słownie : jeden milion złotych na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w 2004 r.

§ 2.

W/w kredyt zaciągnąć zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 3.

Okres spłaty kredytu określa się na lata 2005 –2009.

§ 4.

Źródłem pokrycia zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu będą dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5.

Zabezpieczeniem finansowym kredytu będzie weksel własny in blanco -zabezpieczenie zostanie pokryte z przyszłych dochodów własnych.

§ 6.

Wykonanie w/w uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie kredytu długoterminowego komercyjnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż