Zasady świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatków na ten cel

UCHWAŁA Nr 143/XIX/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 września 2004 r. w sprawie :
zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatków na ten cel.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 póz 1591 z późn zm./ art.17 ust. 1 pkt 14, art.48 ust.4,5, art.96 ust.2,4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych

§ 2.

  1. Pomoc o której mowa w §1 przysługuje w formie zakupu posiłku.
  2. Przyznanie pomocy w formie zakupu posiłku następuje na wniosek rodziców, opiekunów dziecka, pracownika socjalnego lub dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko

§ 3.

  1. Wydatki na dożywianie nie podlegają zwrotowi w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej
  2. W przypadku, gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1 stwarza się możliwość dożywiania uczniów za zgodą i odpłatnością rodziców w wysokości kosztu posiłku

§ 4.

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może przyznać pomoc w formie posiłku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
  2. Sytuację świadczeniobiorcy- rodziny ustala się na podstawie wywiadu środowiskowego

§ 5.

  1. Koszt jednego posiłku ustalany jest corocznie w zależności od wielkości posiadanych środków i obejmuje uczniów wymienionych w §1.
  2. Podstawą zapłaty za dostarczone posiłki jest faktura wystawiona przez dostawcę oraz załączona lista uczniów korzystających z dożywiania w danym miesiącu potwierdzone przez dyrektora szkoły

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 7.

Traci moc:

  • Uchwała Rady Gminy Pruchnik Nr 40/V/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz wydatków na ten cel.
  • Uchwała Rady Gminy Pruchnik Nr 57/VII/03 z dnia 24 maja 2003 r. zmieniająca własną uchwałę w sprawie uchwalenia zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatków na ten cel

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatków na ten cel
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż