IR 271/3/2011                                                                                       Pruchnik 09-03-2011

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r nr 113, poz 759 ze zm),

Gmina Pruchnik  informuje, że postępowanie przetargowe pn.

 

Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku

 

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś,  Os. Pułaskiego 7/12, 37-500 Jarosław

Powyższa oferta biorąc pod uwagę  oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 980 056,04 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 Umowa w sprawie w/w  zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  16.03.2011

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

 

 

Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś

Os. Pułaskiego 7/12

37-500 Jarosław

980 056,04

brutto

980 056,04

-------------- --*100=  100

980 056,04

 

 

 

 

100


Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Hanasiewicza 19

35-103 Rzeszów

1 273 475,90

brutto

 

oferta odrzucona

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

1 261 135,17

brutto

980 056,04

-------------- --*100=  77,7122

1 261 135,17

 

77,7122

3

LA STRADA

38-500 SANOK

Ul. Stachowicza 2

1 216 381,45

Brutto

( po uwzględnieniu poprawek)

 

980 056,04

-------------- --*100=  80,5714

1 216 381,45

 

80,5714

 

 

             Oferta Nr 1 złożona przez: STRABAG Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19,

35-103 Rzeszów została odrzucona.

Uzasadnienie faktyczne: złożony  przez  Oferenta kosztorys ofertowy nie odpowiada   opisowi przedmiotu zamówienia  określonego przez Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona  na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

 

 Poza wyżej wymienionymi ofertami , nie wpłynęła żadna inna oferta.

 

 

                                                       Burmistrz

                                                mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:09.03.2011 11:51
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:09.03.2011 11:51