Zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

UCHWAŁA Nr 132/XVIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Działająca na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1.  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 443.620 zł.
     w tym:

 • środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 88.689 zł.
 • środki z subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w kwocie 30.690 zł.
 • dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem w 2004 r. nowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 170.000 zł.
 • dotacja celowa z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych 120.000 zł.
 • dotację celową z budżetu państwa na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych w kwocie 1.571 zł.
 • refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy 30.000 zł.
 • zwrot podatku VAT dla gminy Pruchnik z Urzędu Skarbowego Jarosław 2.670 zł.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie pisma MF ST3 – 4820 – 22/2004 i ST3 – 4822 – 5/2004 oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F.VI. 3011/41/04.

1.   Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego dokonuje się zmiany dotacji celowej w
      rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w
      części dotyczącej klasyfikacji budżetowej oraz przeznaczenia w następujący sposób

  jest:

  §2010 o kwotę 24.889 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłatę zasiłków obligatoryjnych

  winno być:

  § 2010 o kwotę 8.889 zł., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków obligatoryjnych z pomocy społecznej
  § 2030 o kwotę 16.000
  zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej

  Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.209.341 zł.
     w tym:

 • budowa drogi Szkolnej i Słonecznej ( wzrost podatku VAT z 7% na 22% ) 90.720 zł.
 • wykonanie robót budowlanych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD odnośnie
  • budowy drogi gminnej w miejscowości Pruchnik 651.104 zł.
  • budowy sieci wodociągowej z przyłączami 1.062.617 zł.
 • modernizacja budynku Urzędu Gminy 50.000 zł.
 • opracowanie dokumentacji projektowej Środowiskowego Domu Samopomocy 12.000 zł.
 • podróże służbowe w GOPS 1.000 zł.
 • budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 31.000 zł.
 • remont, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 170.000 zł.
 • wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 900 zł.
 • opracowanie dokumentacji rewitalizacji rynku i terenów wokół niego 20.000 zł.
 • wypłacanie świadczeń rodzinnych 120.000.

3.  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.765.721 zł.
     w tym:

 • budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka 1.062.617 zł.
 • budowa drogi gminnej w miejscowości Pruchnik 651.104 zł.
 • pozostałe usługi w GOPS 1.000 zł.
 • remonty dróg gminnych 31.000 zł.
 • rezerwa ogólna 20.000 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 132/XVIII/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 29 lipca 2004

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

750

-

-

Administracja publiczna

32.670

-

-

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

32.670

-

-

-

097

Wpływy z różnych dochodów

32.670

-

758

-

-

Różne rozliczenia

119.379

-

-

75802

-

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

88.689

-

-

-

2750

Środki na uzupełnienia dochodów gmin

88.689

-

-

75805

-

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

30.690

-

-

-

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

30.690

-

852

-

-

Pomoc społeczna

314.889

24.889

-

85203

-

Ośrodki wsparcia

170.000

-

-

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

120.000

-

-

-

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

50.000

-

--

85212

-

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

120.000

-

-

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

120.000

-

-

85214

-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

24.889

24.889

-

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8.889

24.889

-

-

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

16.000

-

900

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.571

-

-

90015

-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.571

-

-

-

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.571

-

Razem

468.509

24.889


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.03.2005 07:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż