Pruchnik      18 luty 2011

 

 

ZMIANA  SIWZ

 

                                                      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Numer ogłoszenia w BZP 25434+2011 z dnia 18-02-2011

Nasz znak IR 271/3/2011

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na .

„ Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

 1)  SIWZ str.1, wers 9  :

Jest  :         o wartości zamówienia POWYŻEJ kwot określonych w

Ma być :      o wartości zamówienia PONIŻEJ kwot określonych w

2) Rozdział I  pkt.15 podpkt.1 wers 4:

Jest : nie otwierać przed 04-03-2011 do godz. 10:05 bez nazwy i pieczątki wykonawcy

Ma być : nie otwierać przed 07-03-2011 do godz. 10:05 bez nazwy i pieczątki wykonawcy

 

3) SIWZ  Rozdział I   FORMA OFRTY  dodaje się punkt 17  który otrzymuje brzmienie :

W celu prawidłowej realizacji zamówienia przed terminem składania ofert Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z terenem i uwarunkowaniami w jakich zamówienie będzie realizowane. Wskazane jest, aby Wykonawcy pisemnie uzgodnili z Zamawiającym termin dokonania wizji lokalnej terenu.

 

4)  Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia  pkt. 3 podpkt. 9 otrzymuje brzmienie:

  Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  w 3 egz.

 

5)  na końcu SIWZ   skreśla się zapis :Wójt Gminy Pruchnik a wprowadza zapis Burmistrz Pruchnika

 

6) Załącznik nr 7 do SIWZ –Projekt umowy

  W paragrafie 8 pkt. 1  podpkt. 1 lit. e  skreśla się cały zapis :

  Udostępnienie na własny koszt do odbiorów częściowych i końcowego kamerę do sprawdzenia 

     poprawności ułożenia kanałów sanitarnych.”

a wprowadza się  nowy zapis:

„ Wykonać dokumentacje  powykonawczą w tym inwentaryzacje powykonawczą w 3 egz. „

 

 

7) Załącznik nr 8 do siwz przedmiar robót, zmienia się zapis elementu nr 4 NAWIERZCHNIE

                        poz 4.1, otrzymuje  brzmienie

 

4. 1.

KNNR
00-06-0308-0102

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/16 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

 m2

4306,2

 

                     zmienia się zapis elementu nr 5 ROBOTY WYKONCZENIOWE , który  otrzymuje  brzmienie

5

   Element: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 

 

 5. 1.

KNNR
00-01-0507-0100

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.

 m2

1560

 5. 2.

KNNR
00-01-0514-0100

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi z wypełnieniem humusem i obsianiem trawką .

 m2

200

 5. 3.

KNNR
00-06-0606-0300

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

 m

174

 5.4

KNR 2-01 516-04

Umocnienie skarp wykopu płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50*50*7 na podsypce cementowo-piaskowej.

m2

174

 5. 5.

KNNR
00-01-0210-0300

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - pod rów kryty i studnie.

 m3

803

 5. 6.

KNNR
00-01-0313-0100

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

 m2

12

 5. 7.

KNNR
00-06-0106-0300

Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm -pod rury rowu krytego

 m2

44

 5.8.

KNNR
00-04-1308-0300

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki

 m

70

 5. 9.

KNNR
00-04-1308-0600

Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm

 m

55

 5.10.

kal. Ind.

Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śr. zewn. 1000 mm

 m

44

 5.11.

KNNR
00-01-0214-0200

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - wariant 1

 m3

99

 5.12.

KNNR
00-04-1413-0300

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m

 studnia

3

 5.13.

KNNR
00-04-1413-0100

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z kratą terenową.

studnia

3

 5.14.

KNNR
00-04-1424-0100

Studzienki ściekowe PVC systemowe typu SELEKTA w gotowym wykopie o głębokości do 3 m .

 szt.

17

 5.15.

KNNR
00-06-0104-0300

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm -wykonanie obudowy ściekowych krat terenowych .

 m2

9,35

 5.16.

KNNR
00-06-0502-0200

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wariant 1

 m2

9,35

 5.17

kal. Ind.

Umocowanie skarpy matą Tensfar mat.200

m2

100

 

 

 

                     zmienia się zapis elementu nr 7 ELEMENTY ULIC poz. 7.1 , który  otrzymuje  brzmienie

7. 1.

KNNR
00-06-0403-0300

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

 m

1296

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zmiany siwz pozostają niezmienione

                                                                                                                    Burmistrz Pruchnika

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modyfikacja SIWZ Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:18.02.2011 15:41
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:18.02.2011 15:41