UCHWAŁA Nr 17/IV/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie:
ustalenia wysokości diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedla gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się następujące zasady określenia wysokości comiesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedla gminy Pruchnik z tytułu wykonywania zadań określonych w Statucie sołectwa i osiedla za udział w sesjach Rady Miejskiej w Pruchniku w wysokości 200 zł.

 

§ 2.

 

Za każdą nieobecność sołtysa lub przewodniczącego rady osiedlowej w sesjach lub komisjach Rady Miejskiej, na którą będzie miał imienne zawiadomienie, potrącona zostanie kwota 20% należnej diety.

 

§ 3.

 

Dieta wypłacana będzie w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za który dieta przysługuje.

 

§ 4.

 

Traci moc Uchwała Nr 46/VI/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wysokości diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedla gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.02.2011 07:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak