UCHWAŁA Nr 18/IV/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie:
zmiany uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. (Nr 277/XLVI/2010) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. (Nr 277/XLVI/2010) w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 113 poz. 2090 z dnia 16.11.2010 r.),
§ 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. (Nr 277/XLVI/2010) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.02.2011 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:31.03.2011 20:48