UCHWAŁA Nr 20/IV/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie:
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pruchnik.

§ 2.

 

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Pruchnik od osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadań własnych Gminy oraz przeznaczonych pod drogi gminne i inne drogi wewnętrzne i dojazdowe może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Pruchnika za cenę ustaloną w drodze rokowań.

 

§ 3.

 

Przyjmowanie gruntów darowanych nieodpłatnie na rzecz Gminy Pruchnik przez osoby prawne i fizyczne może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Pruchnika.

 

§ 4.

 

Zbywanie, zamiana i obciążanie nieruchomości może nastąpić na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku. Wybór formy przetargu należy do Burmistrza Pruchnika.

 

§ 5.

 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Pruchnik mogą być wydzierżawiane bądź wynajmowane osobom fizycznym i prawnym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niniejszej uchwały.

 

§ 6.

 1. Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruchnik w drodze przetargu lub w formie bezprzetargowej.
 2. Burmistrz Pruchnika przeprowadza przetarg według zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
 3. Wybór formy przetargu należy do Burmistrza Pruchnika.

§ 7.

 

Przy oddawaniu nieruchomości w dzierżawę lub najem Burmistrz Pruchnika może odstąpić od przetargowego trybu w następujących przypadkach:

 1. gdy przedmiotem dzierżawy lub najmu jest nieruchomość lub jej część, mogąca poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste podmiotowi ubiegającemu się o dzierżawę lub najem,
 2. gdy przedmiotem dzierżawy lub najmu jest nieruchomość rolna wydzierżawiona na cele rolne o którą ubiega się tylko jeden podmiot,
 3. po przeprowadzonym dwukrotnym bezskutecznym przetargu na najem lub dzierżawę danej nieruchomości.

§ 8.

 

Burmistrz Pruchnika może zawierać kolejne umowy dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą lub najemcą na czas oznaczony lub nieoznaczony jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość a dzierżawca nie zalega z czynszem i innymi płatnościami na rzecz Gminy Pruchnik.

 

§ 9.

 

W umowach dzierżawy i najmu winne być zawarte następujące klauzule:

 1. gwarantujące możliwość jej wypowiedzenia przed terminem ustalonym w umowie w przypadku:
  • nie dotrzymania warunków umowy przez dzierżawcę,
  • zalegania płatności czynszu przez okres 1 roku,
  • przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub na realizację celu publicznego,
 2. umożliwiające zmianę stawki czynszu na następny rok trwania umowy.

§ 10.

 

Warunki dzierżawy lub najmu określa się w ogłoszeniu o przetargu, a w przypadku wydzierżawienia, najmu, użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym w umowie zawartej przez Burmistrza Pruchnika z osobą fizyczną lub prawną.

 

§ 11.

 

Użyczenie nieruchomości Gminy Pruchnik może nastąpić wyłącznie na rzecz osób prawnych, organizacji sportowych i pożytku publicznego na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, które prowadzą działalność społeczną.

 

§ 12.

 

Ustala się minimalne stawki czynszu (netto):

 1. za dzierżawę gruntów położonych w terenach rolnych, przeznaczonych na cele rolnicze:
  • klas I - III 80,00 zł za 1 ha rocznie,
  • klas IV-VI 50,00 zł za 1 ha rocznie,
  • grunty pozostałych klas zwolnione z czynszu,
 2. za dzierżawę gruntów położonych w terenach budowlanych, przeznaczonych na cele rolne 5,00 zł za 1 ar rocznie,
 3. za dzierżawę gruntów zajętych pod lokalizację urządzeń i reklam 5,00 zł za 1 m2 miesięcznie,
 4. za dzierżawę nieruchomości gruntowych na prowadzenie działalności gospodarczej:
  1. w mieście Pruchnik (określone jako centrum w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy) 10,00 zł za 1 m2 rocznie.
  2. pozostały teren miasta Pruchnika i Gminy Pruchnik 2,00 zł za 1 m2 rocznie.

§ 13.

 

Wysokość czynszu dzierżawnego lub najmu ustala się w drodze przetargu a w przypadku wydzierżawienia lub najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym w umowie zawartej przez Burmistrza Pruchnika z uwzględnieniem stawek określonych w § 12 niniejszej uchwały. Stawka czynszu do drugiego przetargu może ulec obniżeniu jednakże nie więcej niż o 50%.

 

§ 14.

 

Stawka czynszu nie obejmuje należności podatkowych.

 

§ 15.

 

W przypadku korzystania z nieruchomości bez zgody wydzierżawiającego, użytkownik nieruchomości zobowiązany jest wnieść odszkodowanie odpowiadające wysokości czynszu i podatku, jaki Gmina Pruchnik mogłaby uzyskać z tytułu wydzierżawienia czy najmu nieruchomości.

 

§ 16.

 

Określa się terminy płatności czynszu:

 1. na cele rolne do dnia 15 września każdego roku.
 2. na cele działalności gospodarczej, pod urządzenia i reklamy w II ratach do 15 maja i 15 września każdego roku.

§ 17.

 

Stawki czynszu określone w umowach zawartych na podstawie dotychczas przeprowadzonych przetargów pozostają bez zmian.

 

§ 18.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 19.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 20.

 

Traci moc Uchwała Nr 184/XXVII/2009 Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony.

 

§ 21.

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.02.2011 08:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:01.04.2011 14:27