UCHWAŁA Nr 21/IV/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie:
nabycia na rzecz Gminy Pruchnik nieruchomości położonej w Pruchniku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Dokonać nabycia na rzecz Gminy Pruchnik działki nr 51/7 o pow. 0,0348 ha położonej w Pruchniku, stanowiącej własność Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Kańczuga z przeznaczeniem pod drogę gminną ulica Armii Krajowej w Pruchniku.
  2. Upoważnić Burmistrza Pruchnika do ustalenia i uzgodnienia ceny nabycia przedmiotowej działki.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Pruchnik Nr 259/XLI/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie dokonania zamiany gruntu z Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Kańczuga.

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

 

Działka nr 51/7 w Pruchniku stanowi część drogi gminnej – ulicy Armii Krajowej w Pruchniku. Ze względu na planowaną przebudowę tej ulicy niezbędne jest posiadanie przez Gminę Pruchnik praw własności do gruntów zajętych tą drogą. Właściciel działki nr 51/7 w Pruchniku Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga wstępnie wyraziło zgodę na sprzedaż tej działki Gminie Pruchnik. Dlatego też niezbędne jest podjęcie przedstawionej uchwały przez Radę Miejską w Pruchniku. Tracąca moc uchwała Rady Gminy Pruchnik w sprawie zamiany nie została zrealizowana ze względu na wycofanie się Lasów Państwowych z uzgodnionej wcześniej zamiany.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabycie na rzecz Gminy Pruchnik nieruchomości położonej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.02.2011 08:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak