UCHWAŁA Nr 22/IV/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Harmonogram działań i podział budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 finansowane są z budżetu Gminy.

§ 4.

 

Traci moc uchwała Nr 238/XXXVII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

§ 5.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

 


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 22/IV/2011
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.  

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011 ROKU

Charakterystyka Gminy Pruchnik

Gmina Pruchnik obejmuje 8 067 ha powierzchni i dziesięć miejscowości.

Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Pruchnik.

Aktualna liczba mieszkańców to 9 949 osób.

W 9 szkołach uczy się ogółem 1 162 uczniów.

Problemem społecznym w gminie jest bezrobocie, a tym samym rozpowszechnienie ubóstwa. Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2010 skorzystało 412 rodzin - w sumie 1 583 osoby.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie Gminy Pruchnik

Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywane będą poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej a w szczególności:

 1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez:
  • utworzenie Punktu Konsultacyjnego - jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym,
  • prowadzenie rozmów, udzielanie porad przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpraca z grupami trzeźwościowymi działającymi przy parafiach naszej gminy.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  • organizowanie szkoleń w zakresie rozpoznawania uzależnień i oddziaływanie w różny sposób i różnymi metodami na osoby systematycznie nadużywające napojów alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym:
  • finansowanie spotkań, prelekcji organizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.
 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
  • wspieranie działań rad sołeckich poszczególnych sołectw, organizacji społecznych, placówek oświatowo - wychowawczych, kulturalnych, zdrowotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Pruchnik

I. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane będą poprzez:

 1. Podjęcie wielopłaszczyznowych działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.
 2. Stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnego do istniejącej na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu wyeliminowania lub przynajmniej redukcji czynników prowadzących do uzależnienia.
 3. Zainicjowanie długofalowego procesu edukacji społecznej polegającego na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne oznaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.
 4. Uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających i narkotyków.
 5. Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie międzyinstytucjonalnej i merytorycznej współpracy różnych instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych m.in. w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej zmierzających do modyfikowania zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 6. Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w szczególności z grup podwyższonego ryzyka.
 7. Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacji programów profilaktycznych.

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem:

 

 1. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie organizowania specjalistycznego poradnictwa.
 2. Utworzenie i wspomaganie funkcjonowania grup wsparcia dla rodzin osób uzależnionych od narkotyków.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży:

 1. Organizowanie i prowadzenie w przedszkolu, szkołach na terenie gminy, programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.
 2. Prowadzenie konkursów i olimpiad wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży.
 3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach medialnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniem.
 4. Dofinansowywanie istniejących świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie w nich zajęć profilaktyczno-wychowawczych.
 5. Finansowanie i wspieranie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią.
 6. Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w przedszkolu, szkołach , ośrodkach kultury.
 7. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej - plakaty, ulotki, informatory.
 8. Organizowanie spotkań, szkoleń , prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.
 9. Organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym.
 10. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
 11. Organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych grup zawodowych z terenu gminy: pracowników oświaty, policji, pomocy społecznej, administracji samorządowej.
 12. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:
  • inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • organizowanie form czynnego wypoczynku: rajdy, wycieczki krajoznawcze, festyny, biwaki itp.
 13. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z okazji Dnia Wagarowicza, Dnia Dziecka, Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii i tym podobnych spotkań.

IV. Wspomaganie działań instytucji , organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionych i ich rodzinom.

 1. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych.
 2. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, sportowymi, oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia właściwych warunków lokalowych ,sanitarnych oraz sprzętowych do prowadzenia działalności.
 3. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych:
  • przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży,
  • dokonywanie stałych i okresowych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych; szkoły, place zabaw, dyskoteki itp.
 4. Nawiązanie współpracy ze służbą zdrowia - pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów na temat istoty uzależnienia od narkotyków.

Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

 1. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 są realizowane przez: Urząd Miejski w Pruchniku, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Polityki Społecznej, gminne jednostki oświatowe, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku oraz przez organizacje charytatywne i społeczne działające na terenie Gminy i Powiatu.
 2. Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 83 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy zł.) za każde posiedzenie.


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 22/IV/2011
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.

 

Harmonogram działań i podział budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Lp.

Nazwa zadania

Planowany koszt realizacji

Termin realizacji

1.

Szkolenia dla rodziców w trakcie wywiadówek szkolnych na temat „czynniki chroniące dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi, w tym spożywania alkoholu i zażywania narkotyków”.

-

do 31.12.2011

2.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym

-

cały rok

3.

Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.000

zgodnie z harmonogramem pracy Komisji

4.

Organizacja szkoleń i konferencji

1.000

wg. potrzeb

5.

Publikacja broszur i czasopism

200

wg. potrzeb

6.

Kierowanie osób uzależnionych na badania do lekarzy biegłych i pokrywanie kosztów badań i dojazdów do Poradni Uzależnień

3.000

wg. potrzeb

7.

Organizowanie kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy (zakup paliwa do samochodu Policji )

4.000

zgodnie z harmonogramem pracy Komisji

8.

Dotacje na realizację profesjonalnych programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”

1.500

wg. potrzeb

9.

Organizowanie i dofinansowywanie imprez sportowych

30.000

wg. zgłoszeń

10.

Dotacje na organizację kolonii i rekolekcji z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych narkomanią

6.000

zgodnie z wnioskami

11.

Doposażenie szkół w sprzęt sportowy i audiowizualny

10.000

zgodnie ze złożonymi wnioskami

12.

Organizacja i dofinansowywanie innych działań przeciwdziałających patologiom społecznym i uzależnieniom (szkolenia, imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży )

15.000

cały rok

13.

Dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

1.000

cały rok

14.

Organizowanie różnych form wspierania aktywności twórczej np. konkursy, warsztaty artystyczne

14.300

Zgodnie ze złożonymi wnioskami

Łącznie:

90.000

-


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.02.2011 09:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak