UCHWAŁA Nr 23/IV/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie:
upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruchniku.

Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Upoważnia się I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku, do określania w poleceniu wyjazdu służbowego terminu i miejsca wykonywania zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu oraz wskazania miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, jak również środka transportu właściwego do odbycia tej podróży w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr 66/XI/2007 Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pruchnik.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Upoważnienie Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.02.2011 09:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak