UCHWAŁA Nr 24/IV/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz granic ich obwodów.

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Ustala się sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pruchnik:
  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku;
   • Szkoła Filialna w Hawłowicach,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku,
  3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce,
  4. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce,
  5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodnej,
  6. Zespół Szkół w Rozborzu Długim – Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim;
   • Szkoła Filialna w Rzeplinie.
 2. Granice obwodów dla poszczególnych szkół określa się w sposób następujący:
  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku – granice administracyjne osiedla Pruchnik Dolny, Pruchnik Górny do nr 195 oraz sołectwo Hawłowice,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruchniku – osiedle Pruchnik Górny od nr 196,
  3. Szkoła Podstawowa w Kramarzówce – sołectwo Kramarzówka,
  4. Szkoła Podstawowa w Jodłówce – sołectwo Jodłówka i Jodłówka Parcelacja,
  5. Szkoła Podstawowa w Świebodnej – sołectwo Świebodna,
  6. Zespół Szkół w Rozborzu Długim – Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim - sołectwo Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin.

§ 2.

 1. Ustala się sieć publicznych gimnazjów na terenie Gminy Pruchnik:
  1. Gimnazjum Publiczne im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku,
  2. Zespół Szkół w Rozborzu Długim – Gimnazjum Publiczne w Rozborzu Długim.
 2. Granice obwodów dla poszczególnych gimnazjów określa się w sposób następujący:
  1. Gimnazjum Publiczne w Pruchniku – obejmuje osiedla: Pruchnik Dolny i Pruchnik Górny oraz sołectwa: Kramarzówka, Hawłowice, Jodłówka, Jodłówka Parcelacja i Świebodna,
  2. Zespół Szkół w Rozborzu Długim – Gimnazjum Publiczne w Rozborzu Długim – obejmuje miejscowości Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin.

§ 3.

 

Traci moc Uchwała Nr 248/XXXVIII/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych prze Gminę Pruchnik oraz granic ich obwodów.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz granic ich obwodów.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.02.2011 09:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:01.04.2011 20:13