UCHWAŁA Nr 25/IV/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie: 
nadania statutu dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Nadaje się Statut Instytucji Kultury – Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Traci moc Statut Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku stanowiący załącznik do Uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr 213/XXXII/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

 


Załącznik
do uchwały Nr 25/IV/2011
 Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.

STATUT CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W PRUCHNIKU

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku zwane dalej „Centrum Kultury” jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina Pruchnik.

§ 2.

Centrum Kultury jest wpisane do rejestru prowadzonego przez Gminę Pruchnik pod Nr 3.

§ 3.

Siedzibą Centrum Kultury jest budynek położony w Pruchniku przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 20.

Terenem działania Centrum Kultury jest Gmina Pruchnik. Centrum Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.

§ 4.

Centrum Kultury działa na podstawie:

 1. uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr 213/XXXII/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1233 z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 7. niniejszego Statutu.
 8. Powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

W skład Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku wchodzą także

 • Biblioteka w Pruchniku wraz z filiami w Jodłówce i Kramarzówce.

§ 6.

Organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora tej instytucji po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 7.

Centrum Kultury kieruje Dyrektor, zarządza nim i reprezentuje na zewnątrz.

§ 8.

Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Pruchnika na czas określony lub nieokreślony, po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych oraz stowarzyszeń i środowisk twórczych.

§ 9.

Powołanie Dyrektora Centrum Kultury może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Pruchnika.

§ 10.

 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Centrum Kultury dokonuje Burmistrz Pruchnika, wobec pozostałych pracowników Centrum Kultury – Dyrektor.
 2. Dyrektor oraz pracownicy Centrum Kultury powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk określone w odrębnych przepisach.

§ 11.

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki używa pieczęci podłużnej z adresem siedziby, w pełnym brzmieniu:

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Ks. B. Markiewicza 20

37-560 Pruchnik

§ 12.

Centrum Kultury może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę „Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku”.

§ 13.

Centrum Kultury posiada swoje logo.

ROZDZIAŁ II
Zakres działalności.

§ 14.

Centrum Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z zasadami polityki kulturalnej państwa na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu.

§ 15.

 

Podstawowym zadaniem Centrum jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Centrum realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sztuki wiedzy i nauki, czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki, których celem jest pobudzanie społeczności Gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Zadaniem Centrum jest również prowadzenie działań promujących Gminę Pruchnik w kraju i za granicą.

§ 16.

 

Do zakresu działania Centrum w szczególności należy:

 1. w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki działania obejmują:
  • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
  • tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
  • udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców,
  • organizowanie - w miarę możliwości różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży służących rozwojowi pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej,
  • organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i turystycznych, okolicznościowych i obrzędowych (tj. święta, jubileusze, turnieje wsi, konkursy, warsztaty i plenery artystyczne),
  • organizowanie wycieczek, rajdów turystycznych,
  • zlecenie prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej innym podmiotom,
  • nieodpłatne udostępnianie sali widowiskowej i ośrodka kultury na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz gminnych organizacji społecznych.
 2. w zakresie wychowania i edukacji działania obejmują:
  • tworzenie kół i zespołów naukowych, języków obcych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, technicznych, plastycznych, fotograficznych, śpiewaczych i folklorystycznych,
  • tworzenie kół i zespołów zainteresowań sportowych, turystycznych i hobbistycznych oraz klubów dyskusyjnych,
  • organizowanie wystaw,
  • organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej, organizowanie twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki i techniki.
 3. w zakresie działalności bibliotecznej działania obejmują:
  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, i ochrona materiałów bibliotecznych,
  • udostępnianie zbiorów czytelnikom,
  • udzielanie informacji bibliotecznych, zwłaszcza o zbiorach własnych, innych bibliotek muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałania z archiwami w tym zakresie,
  • prowadzenie warsztatu informacyjnego, prowadzenie kartotek zagadnieniowych, tematycznych, zestawień bibliotecznych itp.,
  • prowadzenie poradnictwa literackiego i bibliotecznego oraz przysposobienia czytelniczego i bibliotecznego,
  • podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie czytelnictwa zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  • współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie działalności oświatowej, mającej na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych społeczeństwa,
  • gromadzenie dokumentacji życia społecznego gminy
 4. w zakresie działań promujących Gminę Pruchnik w kraju i za granicą działania obejmują:
  • podejmowanie działań mających na celu promocję Gminy w kraju i za granicą,
  • tworzenie informacji o Gminie Pruchnik w tym redagowanie strony internetowej Centrum Kultury,
  • przygotowywanie wydawnictw promujących Ziemię Pruchnicką, 
  • organizacja imprez promujących Gminę Pruchnik,
  • pozyskiwanie sponsorów do działań promocyjnych, współpraca ze środkami masowego przekazu, rozwijanie kontaktów z innymi podmiotami w celu promocji Gminy,
  • inicjowanie rozwoju kontaktów zagranicznych organów Gminy oraz organizacja współpracy w tym zakresie,
  • informacja turystyczna.

§ 17.

Centrum Kultury może na zasadach określonych odrębnymi przepisami realizować inne zadania, a w szczególności:

 1. prowadzić naukę języków obcych,
 2. prowadzić impresariat artystyczny,
 3. organizować plenerowe imprezy rozrywkowe i turystyczne,
 4. prowadzić działalność wydawniczą,
 5. świadczyć usługi fotograficzne, plastyczne, komputerowe, filmowe oraz inne usługi w zakresie kultury i turystyki,
 6. prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego,
 7. realizować imprezy zlecone,
 8. prowadzić działalność gospodarczą, świadczyć usługi gastronomiczne.

ROZDZIAŁ III
Gospodarka finansowa

§ 18.

Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 19.

Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 20.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności Centrum Kultury zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora i innych dochodów instytucji kultury.

§ 21.

Centrum Kultury może pobierać opłaty za świadczone usługi kulturalne.

§ 22.

 

Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawą o rachunkowości, o finansach publicznych oraz prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

§ 23.

Przy Centrum Kultury mogą działać organizacje społeczne, sekcje i stowarzyszenia, mające na celu pomoc przy współdziałaniu na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki w Gminie Pruchnik.

§ 24.

Statut Centrum Kultury, Sportu i Turystyki nadaje Rada Miejska w Pruchniku.

§ 25.

Zmiany w statucie Centrum Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.

.

§ 26.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie statutu dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.02.2011 09:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak