UCHWAŁA Nr 26/IV/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie:
nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Nadaje się statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruchniku w brzmieniu określonym

w załączniku do uchwały.

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała nr 170/XXII/05 Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 193/XXIX/2009 r. Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 kwietnia 2009 r.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

 


Załącznik
do Uchwały Nr 26/IV/2011
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.

 

 

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PRUCHNIKU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami),
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami),
 4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami).
 5. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zmianami),
 6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zmianami),
 7. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zmianami ).
 8. uchwały Nr 18/III/90 Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 września 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.
 9. innych ustaw i przepisów wykonawczych
 10. niniejszego statutu

§ 2.

 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy, podległą Burmistrzowi, działającą w formie jednostki budżetowej rozliczającą się z budżetem miasta w dziale 852 Pomoc Społeczna.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Pruchnik.
 3. Na budynku, w którym Ośrodek prowadzi swoją działalność, umieszcza się tablicę informacyjną o treści „Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku„

Rozdział II

Cele i Zadania

 

§ 3.

 

Ośrodek prowadzi działania na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Pruchnik mających na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia.

W swoich działaniach ośrodek wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie tym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

§ 4.

 

Zadania Ośrodka w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności :

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 2. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 5. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§ 5.

 1. Ośrodek , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, realizuje:
  1. zadania własne Gminy,
  2. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 2. Do zadań własnych gminy, realizowanych przez Ośrodek, należą:
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
  2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
  3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
  4. podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy, w tym realizację programów osłonowych
 3. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez ośrodek należą:
  1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
  2. sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
  3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
  5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
  6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
  7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
  9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
  10. praca socjalna,
  11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,
  13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
  14. dożywianie dzieci,
  15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
  16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
  17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
  18. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.
 4. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Ośrodek, należą:
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób , rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§ 6.

 

Do zadań Ośrodka należy również:

 1. wypłacanie dodatków mieszkaniowych przyznawanych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 2. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji zgodnie z ustawą z dnia 28 listopad 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
 3. zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17 maja 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej , prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawanie, wypłacanie i rozliczanie zaliczki alimentacyjnej.
 4. w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizowanie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji, przyznawanie i wypłacanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz poodejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 7.

 

Realizując powierzone zadania Ośrodek współdziała z:

 1. samorządem terytorialnym,
 2. terenowymi organami administracji rządowej,
 3. organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, a także innymi instytucjami i osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III

Struktura Organizacyjna

 

§ 8.

 1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
 2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz.
 3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do Kierownika jest Burmistrz.
 4. Burmistrz udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz w innych sprawach należących zgodnie ze statutem do zadań Ośrodka.
 5. Na wniosek Kierownika, Burmistrz udziela upoważnienia do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 4 innej osobie.
 6. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka, w tym także zastępcę Kierownika Ośrodka. Jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 7. Kierownik składa Radzie Miejskiej w Pruchniku sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w sprawach pomocy społecznej.
 8. Kierownik zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektownej kontroli zarządczej.
 9. Przy realizacji zadań należących do właściwości Ośrodka, Kierownik ma prawo w ramach swojej działalności wydawać zarządzenia, regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe.
 10. Kierownik Ośrodka, stosownie do potrzeb, może tworzyć inne komórki organizacyjne lub stanowiska pracy po uzgodnieniu z Burmistrzem.
 11. Szczegółowe zasady działania i organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej opracowany przez Kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza.

Rozdział IV

Gospodarka Finansowa

 

§ 9.

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną:
  1. w zakresie zadań własnych z budżetu gminy
  2. w zakresie zadań zleconych – z budżetu państwa.
 2. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planów dochodów i wydatków budżetowych uchwalonych na dany rok budżetowy przez Radę Miejską.
 3. Ośrodek posiada własny rachunek bankowy.
 4. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z typowym planem kont obowiązującym w jednostkach budżetowych oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 10.

 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.02.2011 10:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak