UCHWAŁA Nr 19/IV/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie:
określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z póź. zm.) art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póź. zm.) oraz art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z póź. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (DN – 1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego (DR – 1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego (DL – 1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

 

Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach. (IP- 1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

 

  1. Tracą moc uchwały:
    1. Nr 10/II/2002 Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach,
    2. Nr 11/II/2002 Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach,
    3. Nr 147/XX/2004 Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
  2. W uchwale Nr 148/XXIII/2008 Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 października 2008 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach skreśla się paragraf 4.

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.02.2011 08:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.04.2011 16:09