Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu Gminy Pruchnik na rok 2004

UCHWAŁA Nr 123/XVII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie :
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu Gminy Pruchnik na rok 2004.

Działająca na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ogłasza się jednolity tekst uchwały Nr 111/XV/2004 z dnia 16 marca 2004 w sprawie budżetu Gminy Pruchnik na 2004 r. w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tekst jednolity, o którym mowa w § 1 obejmuje zmiany wprowadzone uchwałą Nr 119/XV/04 z dnia 19.04.2004 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu Gminy Pruchnik na rok 2004
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.