Zmiana ogłoszenia nr OPS 1/2011 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfina

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 74678-2011 z dnia 2011-04-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Zakres zamówienia obejmuje: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Kursy zawodowe: 1a) kucharz - liczba uczestników - 8 osób 1b) sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej...
Termin składania ofert: 2011-04-20


 PORTAL/UZP   Numer ogłoszenia: 81188 - 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74678 - 2011 data 12.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, Rynek 1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236116, fax. 16 6236125.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: 1. Kursy zawodowe: 1a) kucharz - liczba uczestników - 8 osób 1b) sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - - 8 osób 1c) fryzjer - - 2 osoby 1d) operator koparko - ładowarki - - 2 osoby Miejsce kursów : Gmina Pruchnik - dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia poza Gminą Pruchnik. Ilość godzin: 60-120 w zależności od kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin realizacji : do 30 listopada 2011, w tym jeden kurs 1a lub 1b kursy należy zrealizować do 30.06.2011r. Program kursów obejmuje przygotowanie uczestników projektu do wykonywania poszczególnych zawodów. Wymóg: Przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w kursie 2. Warsztaty kompetencji społecznych Miejsce szkolenia : Gmina Pruchnik Ilość uczestników : 20 osób Ilość godzin : 40 godzin lekcyjnych ( 5 dni) Instrument ten obejmuje : naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych. Realizacja warsztatów przyczyni się do zmiany postaw społecznych uczestników, podniesienia poczucia własnej wartości itp. Termin realizacji : do 30 czerwiec 2011 3. Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe dla 20 osób w zakresie : nauki funkcjonowania w grupie, a także odpowiedzialności za grupę. Zajęcia grupowe przygotują do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Udział w treningu pracy ma na celu przygotowanie uczestników projektu do zwiększenia ich aktywności zawodowej, kształtowanie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy. Szkolenie będzie miało charakter wyjazdowy. W tym dodatkowo należy zabezpieczyć opiekę otoczenia uczestników projektu - (5 dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat -ilość dzieci może ulec zmianie) . W czasie prowadzonych warsztatów dzieci mają znajdować się pod fachową opieką zapewnioną przez opiekunkę. Miejsce szkolenia : na wyjeździe Ilość uczestników : 20 Ilość godzin : 32 godziny lekcyjne Termin realizacji : do 30 listopad 2011 Zajęcia szkoleniowe mają odbywać się od poniedziałku do piątku. Przy realizacji kursów zawodowych i warsztatów ( pkt.1, 2 ) maksymalna ilość godz. lekcyjnych - 8 godz. dziennie, zapewniając przynajmniej jedną przerwę na posiłek. Przy realizacji poradnictwa ( pkt. 3) maksymalna ilość godz. lekcyjnych - 12 godz. dziennie, zapewniając przynajmniej dwie przerwy na posiłek. Wykonawca ma przedłożyć harmonogram szkoleń, szczegółowy program szkoleń, określić formy, metody szkolenia/kursów, przewidzianą ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca zapewnia sale szkoleniowe, sprzęt dydaktyczny, materiały szkoleniowe dla uczestników, warunki w czasie szkoleń zgodne z przepisami BHP, wyżywienie: ciastka, kawa, herbata, ciepły posiłek w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin, oraz zakwaterowanie oraz transport uczestników na szkolenia i ze szkoleń. W sali szkoleniowej należy umieścić logo EFS. Wykonawca pokrywa koszty ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas szkolenia, w drodze na szkolenia i ze szkoleń). Wykonawca zapewni, że program szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie szkoleń musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ma zakończyć się oceną zdobytych umiejętności oraz wydaniem stosownego dokumentu: certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr.31 poz.216). oraz dla szkolenia określonego w rozdziale III pkt 1d (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. z 2001r nr 118 poz.1263). Wydane certyfikaty muszą zawierać logo Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informację, że projekt jest współfinansowany ze środków EFS- zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL. Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentacje szkoleń tj. m.in. kserokopie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkoleń, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych; kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie określonych kwalifikacji, kserokopie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, kserokopię protokołu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego się egzaminem, kopię ankiet oceny szkolenia..
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Kursy zawodowe: 1a) kucharz - liczba uczestników - 8 osób 1b) sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - - 8 osób 1c) fryzjer - - 2 osoby 1d) operator koparko - ładowarki - - 2 osoby Miejsce kursów : Gmina Pruchnik - dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia poza Gminą Pruchnik. Ilość godzin lekcyjnych: 60-120 w zależności od kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 1a,1b,1c. oraz 202 godziny dla szkolenia 1d-dla osób bez stażu pracy w obsłudze techniczno- eksploatacyjnej w/w maszyn . Termin realizacji : do 30 listopada 2011, w tym jeden kurs 1a lub 1b kursy należy zrealizować do 30.06.2011r. Program kursów obejmuje przygotowanie uczestników projektu do wykonywania poszczególnych zawodów. Wymóg: Przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w kursie 2. Warsztaty kompetencji społecznych Miejsce szkolenia : Gmina Pruchnik Ilość uczestników : 20 osób Ilość godzin : 40 godzin lekcyjnych ( 5 dni) Instrument ten obejmuje : naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych. Realizacja warsztatów przyczyni się do zmiany postaw społecznych uczestników, podniesienia poczucia własnej wartości itp. Termin realizacji : do 30 czerwiec 2011 3. Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe dla 20 osób w zakresie : nauki funkcjonowania w grupie, a także odpowiedzialności za grupę. Zajęcia grupowe przygotują do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Udział w treningu pracy ma na celu przygotowanie uczestników projektu do zwiększenia ich aktywności zawodowej, kształtowanie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy. Szkolenie będzie miało charakter wyjazdowy. W tym dodatkowo należy zabezpieczyć opiekę otoczenia uczestników projektu - (5 dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat -ilość dzieci może ulec zmianie) . W czasie prowadzonych warsztatów dzieci mają znajdować się pod fachową opieką zapewnioną przez opiekunkę. Miejsce szkolenia : na wyjeździe Ilość uczestników : 20 Ilość godzin : 32 godziny lekcyjne Termin realizacji : do 30 listopad 2011 Zajęcia szkoleniowe mają odbywać się od poniedziałku do piątku. Przy realizacji kursów zawodowych i warsztatów ( pkt.1, 2 ) maksymalna ilość godz. lekcyjnych - 8 godz. dziennie, zapewniając przynajmniej jedną przerwę na posiłek. Przy realizacji poradnictwa ( pkt. 3) maksymalna ilość godz. lekcyjnych - 12 godz. dziennie, zapewniając przynajmniej dwie przerwy na posiłek. Wykonawca ma przedłożyć harmonogram szkoleń, szczegółowy program szkoleń, określić formy, metody szkolenia/kursów, przewidzianą ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca zapewnia sale szkoleniowe, sprzęt dydaktyczny, materiały szkoleniowe dla uczestników, warunki w czasie szkoleń zgodne z przepisami BHP, wyżywienie: ciastka, kawa, herbata, ciepły posiłek w przypadku zajęć trwających dłużej niż 6 godzin, oraz zakwaterowanie oraz transport uczestników na szkolenia i ze szkoleń. W sali szkoleniowej należy umieścić logo EFS. Wykonawca pokrywa koszty ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas szkolenia, w drodze na szkolenia i ze szkoleń). Wykonawca zapewni, że program szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie szkoleń musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ma zakończyć się oceną zdobytych umiejętności oraz wydaniem stosownego dokumentu: certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr.31 poz.216). oraz dla szkolenia określonego w rozdziale III pkt 1d (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. z 2001r nr 118 poz.1263). Wydane certyfikaty muszą zawierać logo Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informację, że projekt jest współfinansowany ze środków EFS- zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL. Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentacje szkoleń tj. m.in. kserokopie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć i wymiar godzin oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników szkoleń, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych; kserokopie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie określonych kwalifikacji, kserokopie rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, kserokopię protokołu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego się egzaminem, kopię ankiet oceny szkolenia..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 20.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr 16( I piętro)..
  • W ogłoszeniu powinno być: 21.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr 16( I piętro)..

 

 

Z up. Burmistrza

Zofia Wałczyńska

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana ogłoszenia nr OPS 1/2011 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2011 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż