IR271/6/2011                                                                        Pruchnik 19-04-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Odbudowa drogi gminnej w Pruchniku-ul Lipowa, dz. nr 2332,km 0+000 do 0+850”.

 

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś, 37-500 Jarosław, os. Pułaskiego 7/12 Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 282592,89 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  27-04-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś

37-500 Jarosław, os. Pułaskiego 7/12

282592,89 brutto

282592,89

-------------- *100= 100

282592,89

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Strabag Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów

399676,30 brutto

282592,89

-------------- *100= 70,71

399676,30

70,71

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kałamarz 37-200 Przeworsk ul. Głęboka 11b

324658,30 brutto

282592,89

-------------- *100= 87,05

324658,30

87,05

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Odbudowa drogi gminnej w Pruchniku-ul Lipowa, dz. nr 2332,km 0+000 do 0+850”.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.04.2011 09:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak