Zmiany w budżecie gminy na 2004 rok

UCHWAŁA Nr 124/XVII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r.) z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1.  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 403.662
    
w tym:

 • sprzedaż drewna z lasu komunalnego 2.000
 • sprzedaż słupów telefonicznych 840
 • środki z Programu SAPARD 388.422
 • sprzedaż specyfikacji przetargowych 1.600
 • zwrot za c. o w budynkach komunalnych 3.000
 • zwrot za rozmowy telefoniczne w Urzędzie Gminy 1.000
 • dotację z WFOŚ na zakup pieca C.O. 6.800

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18.440

 • wycinka z lasu komunalnego 1.000
 • budowa drogi ul. Szkolna w Pruchniku 1.104
 • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy budowie
  drogi w miejscowości Jodłówka 1.500
 • wypłatę świadczeń z pomocy społecznej 6.336
 • zakup wyposażenia do stołówki szkolnej 1.700
 • modernizację budynku Urzędu Gminy 6.800

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.  Zmniejsza się przychody budżet gminy o kwotę 388.422
    
w tym:

 • pożyczka krajowa w kwocie 388.422

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.200

 • dożywianie dzieci w szkołach 1.700
 • różne opłaty i składki przy drogach gminnych 1.500

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 124/XVII/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 15 czerwca 2004

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

20

-

-

Leśnictwo

2.000

-

02095

-

Pozostała działalność

2.000

-

-

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

2.000

700

-

-

Gospodarka mieszkaniowa

3.840

-

70005

-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.840

-

-

0830

Wpływy z usług

3.000

-

-

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

840

600

-

-

Transport i łączność

388.422

-

60016

-

Drogi publiczne gminne

388.422

-

-

6292

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

388.422

750

-

-

Administracja publiczna

9.400

-

75023

-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

9.400

-

-

0830

Wpływy z usług

2.600

-

-

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6.800

R A Z E M

403.662


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 124/XVII/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 15 czerwca 2004

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

020

-

--

Leśnictwo

1.000

x

--

02095

--

Pozostała działalność

1.000

x

--

-

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

x

600

-

--

Transport i łączność

2.604

1.500

--

60016

--

Drogi publiczne gminne

2.604

1.500

--

--

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1.500

x

--

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.104

x

--

-

4430

Różne opłaty i składki

X

1.500

852

--

--

Pomoc społeczna

8.036

1.700

--

85214

--

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

6.336

1.700

---

-

3110

Świadczenia społeczne

2.400

x

---

-

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

2.000

x

--

--

4300

Zakup usług pozostałych

1.936

x

--

85295

--

Pozostała działalność

1.700

1.700

--

--

3110

Świadczenia społeczne

X

1.700

--

--

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.700

x

750

--

--

Administracja publiczna

6.800

x

--

75023

--

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6.800

x

--

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.800

x

R A Z E M

18.440

3.200


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 124/XVII/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 15 czerwca 2004

Zestawienie przychodów

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rachunku krajowym

388.422

R A Z E M

388.422


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 15:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.