UCHWAŁA Nr 28/V/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej Gminy Pruchnik na 2011 rok Nr 12/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.02.2011.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W §10 w/w uchwale skreśla się w zapis w dziale 801,

rozdziale 80113 paragraf 2820 - „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom„ w kwocie 63 970 zł,

a wprowadza się w to miejsce nowy zapis o następującym brzmieniu:

801 - 80113 - 2360 - „Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego„ w kwocie 63 970 zł

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Pruchnik na 2011 rok Nr 12/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.02.2011.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.03.2011 07:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak