UCHWAŁA Nr 29/V/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

Działając na podstawie art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) oraz art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Gmina Pruchnik udziela pomocy finansowej z budżetu gminy w kwocie 103 111 zł (słownie: sto trzy tysiące sto jedenaście złotych) dla Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. ‘’Scalenie gruntów wsi Rozbórz Okrągły”.

 

§ 2.

 

Szczegółowe zasady i terminy przekazania pomocy finansowej określi stosowna umowa.

 

§ 3.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.03.2011 07:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak