Zmiany w budżecie gminy na 2004 rok

UCHWAŁA Nr 125/XVII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminny z dnia 8 marca 1990r. /Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. W uchwale Nr 114/XV/04 z dnia 19 kwietnia 2004 r. paragrafie 2, ustęp 1 tj. w zapisie:
  Zwiększa się dochody w budżecie gminy zastępuje się kwotę 123.936,00 kwotą 126.437,00
  oraz w punkcie
  b) Opłata za czynności administracyjne kwotę 5.126,00 zastępuje się kwotą 7.627,00.
 2. Skreśla się w całości zapis ustępu 2 w/w uchwały w brzmieniu:
  2. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy o kwotę 35.000,00w tym:
 3. a) zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej za 2003 rok w kwocie 35.000,00

 4. W w/w uchwale w § 3 kwotę 88.936,00 zastępuje się kwotę 126.437,00, w punkcie b) kwotę 1.126,00 zastępuje się kwotą 4.195,00 i dodaje się punkt c) o brzmieniu:
  Zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej za 2003 r. w kwocie 34.432,00.
 5. Załącznik Nr 1 w uchwale Nr 114/XV/04 z dnia 19 kwietnia 2004 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 w w/w uchwale otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 114/XVI/04
z dnia 19 kwietnia 2004

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 125/XVII/04
z dnia 15 czerwca 2004 r.

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

-

-

Oświata i wychowanie

87.810

-

-

80101

-

Szkoły podstawowe

74.400

-

-

-

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( zawiązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

74.400

-

-

80110

-

Gimnazja

13.410

-

-

-

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( zawiązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

13.410

-

756

-

-

Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

7.627

-

-

75615

-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych.

7.627

-

-

-

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

7.627

-

750

-

-

Administracja publiczna

31.000

-

-

75023

-

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )

31.000

-

-

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

31.000

-

Razem

126.437

-


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 114/XVI/04
z dnia 19 kwietnia 2004

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 125/XVII/04
z dnia 15 czerwca 2004 r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

-

-

Oświata i wychowanie

105.810

18.000

-

80101

-

Szkoły podstawowe

74.400

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

61.028

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

13.372

-

-

80110

-

Gimnazja

13.410

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.444

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

966

-

-

80113

-

Dowożenie uczniów do szkół

18.000

18.000

-

-

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

18.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

18.000

750

-

-

Administracja publiczna

4.195

-

-

75023

-

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

4.195

-

-

-

4580

Pozostałe odsetki

4.195

-

758

-

-

Różne rozliczenia

34.432

-

-

75814

-

Różne rozliczenia finansowe

34.432

-

-

-

2940

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie

34.432

 

Razem

144.437

18.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 15:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.