UCHWAŁA Nr 40/VI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie:
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Pruchnik oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami oraz art. 9 a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchwala się regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pruchnik oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Pruchnik oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2011 08:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.05.2011 22:53