UCHWAŁA Nr 39/VI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pruchnik
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pruchnik na lata 2011-2014 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała w życie z dniem podjęcia.


 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie do zadań własnych Gminy należy min. opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Mając na uwadze zakres obowiązków spoczywających na Gminie należało podjąć stosowną uchwałę.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2011 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:19.05.2011 23:05