IR 271/9/2011                                                                                                                     Pruchnik 12-05-2011

 

 

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

„Odbudowa drogi gminnej w Jodłówce-na „Pagor” dz. nr 591/2 km 0+000 do 0+560”

 

zostało rozstrzygnięte.

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 116744,55 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  18-05-2011 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk

116744,55 brutto

116744,55

-------------- *100= 100

116744,55

 

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Strabag Sp. z o.o.

ul. Hanasiewicza 19,

 35-103 Rzeszów

168015,74 brutto

116744,55

-------------- *100= 69,48

168015,74

 

69,48

3

Jarosławskie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowo – Mostowych S.A.

UL. Poniatowskiego 6,

37-500 Jarosław

 

129014,58 brutto

116744,55

-------------- *100= 90,49

129014,58

 

90,49

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

 

 

z up. Burmistrza

mgr Stanisław Kłopot

Zastępca Burmistrza

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbudowa drogi gminnej w Jodłówce-na „Pagor” dz. nr 591/2 km 0+000 do 0+560
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:12.05.2011 14:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak