UCHWAŁA Nr 35/VI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pruchnik
.

Na podstawie art. 14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pruchnik, zwanej dalej „przedszkolami’’ są bezpłatne w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dyrektor przedszkola lub szkoły ustala dla poszczególnych oddziałów godziny, w których odbywa się realizacja podstawy programowej.

 

§ 2.

 1. Świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza obowiązujące podstawy programowe (za wyjątkiem nauki religii) oraz koszty posiłków finansowane są przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci korzystających z usług przedszkola.
 2. Dyrektor przedszkola lub szkoły określa dla poszczególnych oddziałów godziny zajęć w zakresie przekraczającym realizacje podstawy programowej, w trakcie których przedszkole realizuje zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo- wychowawcze, obejmujące w szczególności:
  • gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
  • gry i zabawy ruchowe w Sali i na świeżym powietrzu; spacery, wycieczki
  • przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach uroczystościach, imprezach itp.
  • innowacje pedagogiczne realizowane w ramach programów autorskich wykraczające poza podstawę programową
  • zajęcia opiekuńcze, czytanie bajek oraz inne wynikające z potrzeb i inwencji dzieci

§ 3.

 1. Z dniem 1 września 2011 roku ustala się wysokość opłaty za 1 godzinę realizacji zajęć o których mowa w § 2 ust. 2 na kwotę 1 zł.
 2. Opłata o której mowa w §3. ust 1. płatna jest z góry za cały miesiąc według deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w terminie do 10 każdego miesiąca kalendarzowego.
 3. W razie uczestniczenia dziecka w zajęciach, o których § 2 ust. 2 ponad deklarowaną liczbę godzin jest naliczana opłata w wysokości 150% kwoty, o której mowa w §3. ust 1. za każdą rozpoczętą godzinę.
 4. W wypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega odliczeniu w razie zgłoszenia nieobecności dziecka na 7 dni wcześniej. W szczególnych przypadkach, a zwłaszcza w razie długotrwałej choroby lub pobytu w szpitalu dyrektor przedszkola może odliczyć opłatę od pierwszego dnia nieobecności.
 5. Rozliczenia, o których mowa w § 3 ust 3 i 4 dokonywane są z opłaty za kolejny miesiąc lub na koniec roku szkolnego.

§ 4.

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni przed przyjęciem dziecka do przedszkola składają dyrektorowi pisemną deklarację, która wskazuje wymiar godzin oraz zobowiązanie do uiszczenia opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu oraz jego wyżywieniem.
 2. Zmiana deklarowanej liczby godzin wymaga pisemnego oświadczenia złożonego co najmniej na 7 dni przed końcem miesiąca i jest skuteczna od następnego miesiąca kalendarzowego.
 3. Wzór deklaracji i oświadczenia o zmianie deklarowanej liczby godzin ustala dyrektor przedszkola.

§ 5.

 1. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.
 2. Zajęcia dodatkowe, w szczególności obejmujące zajęcia umuzykalniające oraz naukę języków obcych, organizowane przez dyrektora na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, płatne są w całości przez rodziców – w wysokości pokrywającej koszty organizacji i prowadzenia tych zajęć.

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 7.

 

Traci moc Uchwała Nr 229/XXXV/2009 Rady Gminy Pruchnik z dnia 17.11.2009 w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym.

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od 1 września 2011roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak         

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2011 07:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak