UCHWAŁA Nr 33/VI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2011 r
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm..)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 218 701 zł

w tym;

  • dotacja rozwojowa na realizacje projektu systemowego: Czas na aktywność w gminie Pruchnik
    umowa nr UDA – POKL.07.01.01-18-075/08-00.

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 218 701 zł

w tym:

  • realizacja w/w programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku

Szczegóły § 1 i § 2 zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak    


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 33/VI/2011
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28.04.2011

Dotacje

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc  społeczna

218 701

85219

Ośrodek pomocy społecznej

218 701

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

207 705

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 996

Wydatki

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc  społeczna

218 701

85219

Ośrodek pomocy społecznej

218 701

4017

Wynagrodzenie osobowe pracowników

80 474

4019

Wynagrodzenie osobowe pracowników

4 261

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 747

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

252

4117

Składki na ubezpieczenie społeczne

12 658

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne

670

4127

Składki na Fundusz Pracy

1 972

4129

Składki na Fundusz Pracy

104

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

11 872

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

628

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

9 830

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

520

4307

Zakup usług pozostałych

80 828

4309

Zakup usług pozostałych

4 280

4417

Podróże służbowe krajowe

3 333

4419

Podróże służbowe krajowe

176

4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 991

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

105

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2011 06:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak