UCHWAŁA Nr 36/VI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005r. Nr 204/XXVII/05 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005 r. Nr 204/XXVII/05 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wprowadza się następujące zmiany:

 1. Nazwa uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz w sprawie sposobu jej rozliczania, a także sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania”
 2. § 1 ust. 3 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
  2) nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.
 3. § 1 ust. 5 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
  2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych
 4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Wnioski o dotacje składa się Burmistrzowi Pruchnika do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 5. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  3. Burmistrz Pruchnika bada wnioski pod względem zachowania wymogów formalnych i wzywa do uzupełnienia braków w terminie 30 dni.
 6. W § 4 dodaje się ust. 4 następującej treści:
  4. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Burmistrz Pruchnika pod względem możliwości finansowych Gminy i zasadności wykonania wnioskowanych prac lub robót.
 7. W § 4 dodaje się ust. 5 następującej treści:
  5. Wszystkie wnioski wraz z opinią, o której mowa w ust. 4 Burmistrz Pruchnika kieruje na obrady Rady Miejskiej w Pruchniku wraz z projektem budżetu na kolejny rok budżetowy.
 8. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Zatwierdzone przez Radę Miejską w Pruchniku wnioski o dotację stanowi podstawę ujęcia kwot dotacji w projekcie budżetu Gminy na dany rok budżetowy.
 9. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  2. Dotacji udziela Rada Miejska w Pruchniku w uchwale podejmowanej na wniosek Burmistrza z uwzględnieniem środków przewidzianych na ten cel w przyjętej uchwale budżetowej.
 10. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  3. Po wejściu w życie uchwały, o której mowa w § 5 ust. 2 Burmistrz Pruchnika zawiadamia podmioty uprawnione o przydzieleniu dotacji lub odmowie dofinansowania zadania. Burmistrz Pruchnika wzywa podmioty, którym została udzielona dotacja do zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
 11. W § 5 dodaje się ust. 4 następującej treści:
  4. Jeżeli odmowa udzielenia dotacji dotyczy podmiotu dla którego zostały zabezpieczone środki w uchwale budżetowej, jednak nie mógł on uzyskać dofinansowania, może on uzupełnić lub zmodyfikować wniosek lub ubiegać się o dofinansowanie innego zadania z zakresu ochrony zabytków w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o którym mowa w ust. 3. Tak poprawiony wniosek podlega ponownemu rozpoznaniu w danym roku budżetowym.
 12. W § 5 dodaje się ust. 5 następującej treści:
  5. W przypadku nie skorzystania z możliwości o której mowa w ust. 4 lub nie zawarcia umowy w terminie wskazanym w wezwaniu Burmistrz Pruchnika może ogłoście ponowny nabór na środki niewykorzystane w danym roku budżetowym. W takiej sytuacji § 4 ust. 3-5 oraz § 5 stosuje się odpowiednio.
 13. § 6 otrzymuje brzmienie:
  § 6 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, która powinna określać w szczególności:
  1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
  2. wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;
  3. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
  4. tryb kontroli wykonywania zadania;
  5. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
  6. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.

   2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwa jest zmiana umowy w formie pisemnego aneksu, jeżeli taka zmiana nie zwiększa wysokości udzielonej dotacji.
 14. uchyla się § 8.
 15. § 9 otrzymuje brzmienie:
  § 9 Burmistrz Pruchnika prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Miejska w Pruchniku.
 16. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.
 17. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005r. Nr 204/XXVII/05 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2011 07:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.05.2011 21:39