UCHWAŁA Nr 38/VI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świebodna na lata 2011-2018
.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. nr 38, poz.. 220)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdza Plan Odnowy Miejscowości Świebodna na lata 2011-2018, przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Świebodna w dniu 1 kwietnia 2011 roku,

 

Plan Odnowy Miejscowości Świebodna stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Świebodna na lata 2011-2018.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2011 07:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.05.2011 22:03