UCHWAŁA Nr 30/V/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Rokietnica, Roźwienica oraz Gminą Kańczuga w celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy, o treści jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.03.2011 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.05.2011 22:12