UCHWAŁA Nr 31/V/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Pruchnik o nazwie „Pruchnik I/2011”, zwanego dalej planem.
  2. Plan obejmuje obszary oznaczone na załączniku graficznym do niniejszej uchwały:
    1. w obrębie geodezyjnym Rozbórz Długi o powierzchni około 10 ha,
    2. w obrębie geodezyjnym Hawłowice o powierzchni około 20 ha,
    3. w obrębie geodezyjnym Świebodna o powierzchni około 60 ha

§ 2.

 

Zakres przedmiotowy ustaleń planu wyznaczony będzie zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.03.2011 08:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.05.2011 22:26