UCHWAŁA Nr 27/V/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie: 
zmian w budżecie gminy Pruchnik w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 773 366 zł
  w tym;
  • wpływy z podatku od nieruchomości 990 000 zł
  • dotacja na odbudowę drogi gminnej w Pruchniku – ul. Lipowa 250 000 zł
  • wpływy z podatku VAT za 2010 rok 47 000 zł
  • dotacja na ‘’Remont drogi gminnej ul. Armii Krajowej 484 700 zł
  • dotacja na realizacje projektu POKL 1 666 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 152 870 zł
  w tym:
  • subwencja oświatowa 152 870 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP NR 2, pisma MF ST3/4820/2/2011,pismo MSW i A BUSKŻ-I-5901-8/11.

 

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

 

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 820 496 zł

w tym:

 • podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne gminy 990 000 zł
 • wykonanie dokumentacji na budowę chodników przy ul. Bieszczadzkiej i Kańczudzkiej i ul. Ks. Br. Markiewicza 80 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na remont i rozbudowę budynku w Kramarzówce i remizy strażackiej w Pruchniku Dolnym 80 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Pruchniku 50 000 zł
 • wydatki bieżące na obiekcie stadionu w Pruchniku 20 000 zł
 • remont i odbudowa dróg gminnych, zakup materiałów 682 687 zł
 • zakup sprężarki i systemu radiowego na wodociąg gminny 22 000 zł
 • projekt POKL „Ja też jestem przedszkolakiem” 11 109 zł
 • odbudowa drogi ul. Lipowa 400 000 zł
 • remont drogi ul. Armii Krajowej 484 700 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 3.

 1. Zwiększa się przychody w kwocie 1 200 000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 200 000 zł

  Szczegóły zawiera zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 200 000 zł.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak         


Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 27/V/2011
Rady miejskiej w Pruchniku
z dnia 30.03.2011

Zestawienie dochodów

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

734 700

60016

Drogi publiczne gminne

484 700

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)

484 700

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

250 000

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)

250 000

750

Administracja publiczna

47 000

75023

Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)

47 000

0970

Wpływy z innych dochodów

47 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

990 000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

990 000

0310

Podatek od nieruchomości

990 000

758

Różne rozliczenia

152 870

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

152 870

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

152 870

801

Oświata i wychowanie

1 666

80195

Pozostała działalność

1 666

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , których mowa w art.5 ust. 1 pkt3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 666

 RAZEM

1 773 366

152 870


Załącznik Nr 2
do Uchwały nr 27/V/2011
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30.03.2011

Zestawienie wydatków

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

22 000

40002

Dostarczanie wody

22 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

22 000

600

Transport i łączność

3 136 687

499 300

60016

Drogi publiczne gminne

1 746 687

499 300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100 000

4270

Zakup usług remontowych

582 687

499 300

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
a) ul. Armii Krajowej 984 000
b) dokumentacja na budowę chodników 80 000

1 064 000

60017

Drogi wewnętrzne

990 000

4480

Podatek od nieruchomości

990 000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

400 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
a) ul Lipowa

400 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

40 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

40 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000

801

Oświata i wychowanie

61 109

80101

Szkoły podstawowe

50 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000

80195

Pozostała działalność

11 109

4017

Wynagrodzenia bezosobowe

9 443

4019

Wynagrodzenia bezosobowe

1 666

926

Kultura fizyczna

20 000

92601

Obiekty sportowe

20 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000

 RAZEM

3 319 796

499 300


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 27/V/2011
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 30.03.2011

Zestawienie przychodów

 

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

1 200 000


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik w 2011 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.03.2011 07:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak