IR 271/10/2011                                                                     Pruchnik 03-06-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik”

 

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 68265,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  09-06-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz,

ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk

68265,00 brutto

68265,00

------------ *100= 100

68265,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Budowa Dróg i Mostów

Marcin Babiś, Świebodna 28,

37-560 Pruchnik

72139,50

 brutto

68265,00

------------ *100= 94,63

72139,50

94,63

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek
i Syn Spółka Jawna,

Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

68634,00

 brutto

68265,00

------------ *100= 99,47

68634,00

99,47

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

z up. Burmistrza

mgr Stanisław Kłopot

Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:03.06.2011 11:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak