Partycypacja w kosztach budowy chodnika przy ul. Jarosławskiej w Pruchniku

UCHWAŁA Nr 128/XVII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie :
partycypacji w kosztach budowy chodnika przy ul. Jarosławskiej w Pruchniku.

Działająca na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Partycypować w kosztach budowy chodnika przy ul. Jarosławskiej w Pruchniku wspólnie z Województwem Podkarpackim do wysokości 31.000 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych)

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Partycypacja w kosztach budowy chodnika przy ul. Jarosławskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 15:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.