Pruchnik 2011-06-20

   ZMIANA  SIWZ 

                                                      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Numer ogłoszenia w BZP    162698 - 2011; data zamieszczenia: 17-06-2011

Zmiana ogłoszenia w BZP   164114 - 2011; data zamieszczenia: 20-06-2011
Nasz znak  IZ/ 271 / 12 /2011 

Dotyczy:   Roboty dodatkowe na zadaniu pt .Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R)

      w Pruchniku

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

 I.  SIWZ   Rozdział I  Forma oferty  pkt. 15 ust 1:

 JEST:

     1)       zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony,

"oferta na wykonanie  robót dodatkowych na zadaniu pt. Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku”.

nie otwierać przed 04-07-2011 do godz. 10:05”  bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

MA BYĆ:

      1)      zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony,

"oferta na wykonanie  robót dodatkowych na zadaniu pt. Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku”.

nie otwierać przed 05-07-2011 do godz. 10:05”  bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

II. SIWZ Rozdział VIII Wadium pkt. 1:

   JEST:

Wadium należy wnieść w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
w terminie do dnia  04-07-2011r, do godziny 10:00. Decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.

 MA BYĆ:

Wadium należy wnieść w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
w terminie do dnia  05-07-2011r, do godziny 10:00. Decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.

III. SIWZ Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert pkt. 1 i 5 :

JEST:

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 16 w terminie do dnia

          04-07-2011r., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn.  04-07-2011r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 9.

MA BYĆ:

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 16 w terminie do dnia

          05-07-2011r., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn.  05-07-2011r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 9.

IV. SIWZ Rozdział XV  Opis przedmiotu zamówienia  pkt.3 ust.1:

JEST:

1) Wykonawca robót dodatkowych  objętych niniejszą umową jest zobowiązany prowadzić roboty w taki sposób aby  nie kolidowały w wykonaniu zakresu rzeczowego Wykonawcy zadania podstawowego,

MA BYĆ:

1) Wykonawca robót dodatkowych  z którym zostanie zawarta umowa jest zobowiązany prowadzić roboty w taki sposób aby  nie kolidowały w wykonaniu zakresu rzeczowego Wykonawcy zadania podstawowego,

        Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zmiana SIWZ na Roboty dodatkowe na zadaniu pt. Remont Drogi gminnej ul Armii Krajowej (Nr 11680R) w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:20.06.2011 09:08
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:20.06.2011 09:08