UCHWAŁA Nr 42/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie: 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.) oraz art.271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Po zapoznaniu się z:

  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pruchnik
  2. Sprawozdaniem finansowym
  3. Opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza  z wykonania budżetu za 2010
  4. Informacja o stanie mienia gminy Pruchnik
  5. Stanowiskiem komisji rewizyjnej
  • udziela się absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2010.

§ 2.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2010 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.06.2011 06:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.07.2011 12:40