UCHWAŁA Nr 46/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie:
przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tj. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr. 261 poz. 2603/ z późniejszymi zmianami.

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienioną nieruchomość zbudowaną budynkiem byłego przedszkola w Pruchniku przy ulicy Rynek:

  • działka nr 1982/4 o powierzchni 0,02 ha w Pruchniku.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się  Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.06.2011 07:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak