UCHWAŁA Nr 48/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie: 
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pruchniku przy ul. Szkolnej oznaczonej jako działki nr 3/6 i 3/12 o łącznej powierzchni 0,1428 ha objęte KW PR1J/00078435/9, z równoczesną sprzedażą budynku w stanie surowym oraz innych urządzeń położonych na obydwu działkach z przeznaczeniem na cele zapewnienia opieki zdrowotnej, a w szczególności podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust.1 w zw. z art. 31 i art. 40 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) .

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na  oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pruchniku przy ul. Szkolnej oznaczonej jako działki nr 3/6 i 3/12 o łącznej powierzchni 0,1428 ha objęte KW PR1J/00078435/9, z równoczesną sprzedażą budynku w stanie surowym oraz innych urządzeń położonych na obydwu działkach z przeznaczeniem na cele zapewnienia opieki zdrowotnej, a w szczególności podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Pruchnik.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.06.2011 08:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak