UCHWAŁA Nr 50/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie:
wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu sportowego
„MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Pruchniku
.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. z 2010r. Nr 17, poz.95).

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wprowadza się regulamin użytkowania obiektu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak         


Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 50/VII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku

z dnia 16 czerwca 2011 r.

 

Regulamin użytkowania obiektu sportowego

„MOJE BOISKO ORLIK 2012" przy Gimnazjum Publicznym w Pruchniku,

ul. Szkolna 12

 1. Właścicielem obiektu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Gimnazjum Publicznym w Pruchniku, ul. Szkolna 12 zwanego dalej „obiektem”, jest Gmina Pruchnik.
 2. Administratorem obiektu „Moje Boisko Orlik 2012" jest Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Pruchniku.
 3. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
 4. Boiska są czynne w następujących terminach:
  • dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik – po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Gimnazjum w Pruchniku,
   w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.05
  • boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
   a) poniedziałek – piątek od godz. 16.00 – 21.00
   b) sobota 14.00 – 21.00
   c) niedziela 13.00 – 20.00
 5. Godziny otwarcia boisk, o których mowa w ust. 4 mogą ulec zmianie po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem, w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych ważnych przyczyn.
 6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w ust. 4 pkt 1 koordynuje prowadzący zajęcia – nauczyciele wychowania fizycznego – natomiast w ust. 4 pkt 2 pełniący dyżur animatorzy sportu.
 7. Z animatorami sportu należy kontaktować się telefonicznie.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 1 (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia jedzenia, (napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boiska),
  • zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych,
  • wprowadzania zwierząt
  • korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu (opiekuna prowadzącego zajęcia).
 10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami ust. 10 korzystania z obiektu podejmuje animator sportu (opiekun prowadzący zajęcia), który w zależności od sytuacji może:
  • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  • nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.
 11. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w ust. 4 pkt. 1:
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
  • użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 12. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 13. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do uwag animatora sportu (opiekuna prowadzącego zajęcia).
 15. Animator sportu (opiekun prowadzący zajęcia) jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Administratora za pośrednictwem pracownika obsługi hali i kompleksu boisk sportowych o ewentualnych zniszczeniach i szkodach oraz innych zdarzeniach niezgodnych z ustaleniami niniejszego regulaminu.
 16. Korzystający z obiektu są obowiązani do poszanowania sprzętów i innego wyposażenia obiektu oraz do pokrywania kosztów napraw zniszczeń powstałych na skutek niewłaściwego korzystania z obiektu.
 17. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z obiektu decyduje animator sportu.
 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zaginione na obiekcie.
 19. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik.
 20. Administrator w widocznym miejscu przy wejściu na obiekt sportowy umieszcza regulamin oraz numery telefonów do Administratora, animatorów, Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz numery telefonów alarmowych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wprowadzenie regulaminu użytkowania obiektu sportowego „MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.06.2011 08:46
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.07.2011 08:22