Zmiany w budżecie gminy na 2004 r

UCHWAŁA Nr 114/XVI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik na podstawie

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 – Administracja publiczna 10.000
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 10.000

Paragraf 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 10.000

§ 2.

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy w kwocie 123.936
   
w tym:

  1. uzyskana pomoc finansowa od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 87.810 na organizację szkoleń i zakup niezbędnych środków do realizacji w/w zadań w formie dokształcania mieszkańców wsi.
  2. opłata za czynności administracyjne 5.126
  3. zwrot podatku VAT za 2003 r. z budżetu państwa 31.000

2. Zmniejsza się dochody w budżecie gminy o kwotę 35.000
   
w tym:

zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej za 2003 r. w kwocie 35.000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy w kwocie 88.936
    w tym:

  1.  zakup komputerów, środków biurowych i opłacanie wykładów w celu realizacji w/w szkoleń 87.810
  2. odsetki od zwróconej części subwencji ogólnej 1.126

2. Ustala się dotację budżetową dla innych podmiotów realizujących zadania własne gminy w
   
kwocie 18.000 zł. w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych, które spełniają obowiązek
   szkolny.

Powyższa dotacja udzielona zostanie w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr 212/XXXII/2001 z dnia 26 czerwca 2001 Rady Gminy Pruchnik.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 114/XVI/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 19 kwietnia 2004

Zestawienie dochodów:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

-

-

Oświata i wychowanie

87.810

-

-

80101

-

Szkoły podstawowe

74.400

-

-

-

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( zawiązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

74.400

-

-

80110

-

Gimnazja

13.410

-

-

-

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów ( zawiązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

13.410

-

756

-

-

Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

5.126

-

-

75615

-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku i opłat lokalnych.

5.126

-

-

-

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

5.126

-

750

-

-

Administracja publiczna

31.000

-

-

75023

-

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )

31.000

-

-

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

31.000

-

758

-

-

Różne rozliczenia

-

35.000

-

75802

-

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

-

35.000

-

-

2940

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

-

35.000

-Razem

123.936

35.000


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 114/XVI/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 19 kwietnia 2004

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

-

-

Oświata i wychowanie

105.810

18.000

-

80101

-

Szkoły podstawowe

74.400

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

61.028

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

13.372

-

-

80110

-

Gimnazja

13.410

-

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.444

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

966

-

-

80113

-

Dowożenie uczniów do szkół

18.000

18.000

-

-

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

18.000

-

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

-

18.000

750

-

-

Administracja publiczna

1.126

-

-

75023

-

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

1.126

-

-

-

4580

Pozostałe odsetki

1.126

-

-Razem

106.936

18.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2004 r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.