OPS/2/2011                                                                        Pruchnik 18-07-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

„Organizacja i przeprowadzenie  kursów  i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku  Współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego”

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12 37-700 Przemyśl Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 36 965, 00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  19-07-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12
37-700 Przemyśl

36 965,00 brutto

36 965,00

-------------- *100= 100

36 965,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

-

-

-

--

-

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

.                                                                     Z up. Burmistrza

Zofia Wałczyńska

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.07.2011 11:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak