OSP RD/1/2011                                                                                                Pruchnik 26-07-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Rozborzu Długim

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma FRANK-CARS Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 177 000,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 27-07-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

FRANK-CARS Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151,
42-200 Częstochowa

177 000,00

 brutto

177000,00

-------------- *100= 100

177000,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

-

-

-

-

-

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Wiceprezes Zarządu OSP w Rozborzu Długim

Andrzej Pilch

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Rozborzu Długim
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.07.2011 12:43
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak