Wystąpienie z wnioskiem do LGD Stowarzyszenia „Z tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrożenia lokalnych strategii rozwoju ...

UCHWAŁA Nr 56/VIII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 lipca 2011 r.
w sprawie:
wystąpienia z wnioskiem do LGD Stowarzyszenia „Z tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrożenia lokalnych strategii rozwoju w zakresie „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 na utworzenie placu zabaw w miejscowości Kramarzówka.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.1 i 2pkt 9, litera „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w kwocie 25 000 zł na realizację polegającego na wykonaniu: utworzenie placu zabaw w miejscowości Kramarzówka.

 

§ 2.

 

Zabezpieczyć w budżecie gminy na 2012 rok własne środki finansowe zapewniające realizację zadania wymienionego w § 1 w łącznej kwocie 40 000 zł

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem do LGD Stowarzyszenia „Z tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 413 Wdrożenia lokalnych strategii rozwoju ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2011 07:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż