UCHWAŁA Nr 65/VIII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 lipca 2011 r.
w sprawie:
nadania nazwy ulicy w Pruchniku.

Działając na podstawie art 18 ust.2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z póz. zmianami/.

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Nadaje się nazwę ulicy OBJAZDOWA drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 1345, 1875 i 1248 w mieście Pruchnik.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie nazwy ulicy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.07.2011 09:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak