Zmiany budżetu Gminy Pruchnik na 2004 rok

UCHWAŁA Nr 119/XVI/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie :
zmian budżetu Gminy Pruchnik na 2004 r.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. “d",lit. ,4", pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami) art. 109 ust. l, art. 122,124, 128 ust. 2 pkt l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 111/XV/2004 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16.03.2004 w sprawie budżetu Gminy Pruchnik na 2004 rok skreśla się dotychczasowe brzmienie działów:

010 - Rolnictwo i łowiectwo i 020 - Leśnictwo

i nadaje nowe:

010 - Rolnictwo i łowiectwo 12.463
01030 - Izby Rolnicze 10.463
   
a) wydatki bieżące w tym: 10.463
           
dotacja 10.463
01095 - Pozostała działalność 2.000
   
a) wydatki bieżące 2.000

020 – Leśnictwo 3.537
02095 Pozostała działalność 3.537
   
a) wydatki bieżące w tym: 3.537
          
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od l stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany budżetu Gminy Pruchnik na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż