UCHWAŁA Nr 67/VIII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 lipca 2011 r.
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

Działając na podstawie art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.).

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Gmina Pruchnik udziela pomocy finansowej z budżetu gminy w kwocie 84 000 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) dla Powiatu Jarosławskiego w 2011 roku z przeznaczeniem na realizacje zadania: pokrycie częściowego kosztu sporządzenia dokumentacji projektowej związanej z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Rozbórz Okrągły.

 

§ 2.

 

Szczegółowe zasady i terminy przekazania pomocy finansowej określi stosowna umowa.

 

§ 3.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zawarcia umowy ze Starostwem Powiatowym w Jarosławiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.07.2011 10:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak